Förslagen till PSD 3 och PSR publicerades i juni 2023 – vad ändras och hur påverkas er verksamhet?

Vägen till de nya reglerna för betaltjänster

Den europeiska betaltjänstmarknaden har sedan 2000 reglerats av fyra olika regelverk, och under 2026 föreslås de två nuvarande regelverken PSD 2 och EMD 2 att ersättas av PSD 3 och PSR. I och med detta integreras tidigare institut för elektroniska pengar (EMI) som en underkategori till betalningsinstitut (PI).

I och med antagandet av det första betaltjänstdirektivet PSD, 2007, etablerades en rättslig ram för att skapa en integrerad betaltjänstmarknad i EU. På grund av den kraftiga tillväxten på Europas betaltjänstmarknad mellan 2007 och 2018 infördes Direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) den första maj 2018 med efterföljande revideringar och ytterligare tillägg fram till och med 2019.

Inför lanseringen av förslagen till PSD 3 och PSR utförde nämnden för lagstiftningskontroll (RSB) en konsekvensanalys där det konstaterades att det finns fyra centrala problem på EU:s betaltjänstmarknad idag, trots den lyckade implementeringen av PSD 2. Dessa är:

  • Konsumenterna riskerar att utsättas för bedrägerier och saknar förtroende för betalningarna,
  • Den öppna banksektorn fungerar bristfälligt,
  • Tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater har inte samma befogenheter och skyldigheter,
  • Det finns ojämlika förutsättningar mellan banker och andra betaltjänstleverantörer som inte är banker.

Konsekvenserna av dessa problem är bland annat att konsumenter utsätts för bedrägeririsker och har begränsad tillgång till rimligt prissatta betaltjänster. Banker som tillhandahåller öppna banktjänster upplever dessutom hinder i att erbjuda grundläggande öppna banktjänster samt saknande av innovationsutrymme. På grund av den frihet som medlemsstaterna har haft när de implementerar regelverken, specifikt PSD 2, har det uppstått möjligheter till regelarbitrage vilket har gett aktörer i vissa medlemsstater mycket stora fördelar på marknaden.

PSD 3 introduceras med fyra särskilda mål i åtanke som ska besvara och åtgärda problemen som upptäcktes i konsekvensanalysen:

  • Stärka användarskyddet och förtroendet för betalningar,
  • Förbättra konkurrenskraften för öppna banktjänster,
  • Förbättra upprätthållande och implementationen i medlemsstaterna,
  • Förbättra (direkt eller indirekt) tillgången till betalningssystem och bankkonton för betaltjänstleverantörer som inte är banker.

Vad är de största förändringarna gentemot nuvarande regler?

För att stärka användarskyddet och förtroendet för betalningar görs ett flertal förbättringar av tillämpningen av stark kundautentisering (SCA) vid exempelvis användning av virtuella kortbetalningar. Det införs även en skyldighet för betaltjänstleverantörer att förbättra tillgången till SCA för användare som kan ha svårt att använda autentiseringsmetoderna, såsom äldre och personer med funktionsnedsättning. Utöver detta utvidgas IBAN-kontrollerna till att omfatta alla betalningar och på så vis minska förekomsten av bedrägerier till följd av identitetsstöld.

För att förbättra konkurrenskraften för öppna banktjänster ställs krav på att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer (ASPSP) ska inrätta ett särskilt gränssnitt för dataåtkomst, så kallade ”infopaneler”, för att ge individuella användare möjligheten att justera sina beviljanden av åtkomst för öppen bankverksamhet. PI:s och EMI:s kommer även att gynnas av färre hinder för åtkomst av data samt större tillgång till gränssnitten.

För att lättare kunna kontrollera implementationen av PSD 3 i medlemsstaterna, flyttas stora delar av PSD till en direkt tillämpbar förordning, PSR. Där förstärks bestämmelserna för sanktioner och formuleringar förtydligas, liksom integreringen av tillståndssystemen för PI:s och EMI:s. I och med detta införs även ett nytt tillståndssystem som påverkar både PI:s och EMIs, där de kommer behöva ansöka om nya tillstånd som ett PI. De befintliga tillstånden förlängs med 30 månader efter ikraftträdandet av PSD 3, och den nya ansökan om tillstånd måste vara gjord inom 24 månader från ikraftträdandet för att ge tillsynsmyndigheter tid att granska ansökningarna.

För att åtgärda att betaltjänstleverantörer som inte erbjuder banktjänster upplever problem med att öppna konton hos banker, görs en förstärkning av rättigheterna för bankkonton för PI:s, samt genom att introducera åtgärder som ökar tillgängligheten till betalningssystemen. För att minska koncentrationsrisken för skyddade medel ställs även nya krav på PI:s, där deras skyddade medel måste förvaras hos flera banker. Dessutom får PI:s nya möjligheter att förvara de skyddade medlen hos centralbanker.

Vad blir konsekvenserna för de som tillämpar betaltjänstdirektivet?

Som en del av konsekvensbedömningen gjordes en analys av genomförandekostnaderna som kommer med PSD 3. Resultatet visade på att de delar som kommer att införas till stor del inte har någon långsiktig påverkan på företagens kostnader. De kostnader som tillkommer är till största delen engångskostnader och kommer främst att påverka kontoförvaltande betaltjänstleverantörer. Inom de öppna banktjänsterna kompenseras ökade kostnader av andra besparingar, t.ex. borttagning av kravet på ett permanent reservgränssnitt samt genom införande av proportionalitet.

Banker vars likviditet till stor del består av klientmedel från PI:s och EMI:s kan komma att påverkas negativt av möjligheten för dessa typer av företag att öppna konton hos centralbanker med avsikt att förvara sina medel där. Om likviditeten hos en bank till stor del består av denna typ av medel är det därför viktigt att i god tid planera för utflödet av likviditet när regelverket träder i kraft.

En annan konsekvens för PI:s och EMI:s blir kravet att ansöka om ett nytt tillstånd. Senast 24 månader efter ikraftträdandet ska alla företag som har för avsikt att fortsätta sin verksamhet ansöka om ett nytt tillstånd. I samband med den nya ansökan måste en avvecklingsplan lämnas in som ska stödja en ordnad nedläggning av verksamheten vid ett eventuellt fallissemang. De stora förändringarna i PSD 3, introduktionen av PSR och framför allt kraven på nya tillståndsansökningar för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar gör att förberedelser för det nya regelverket är mycket viktiga.

Vi på NFC kan hjälpa er att på ett strukturerat och effektivt sätt tackla de kommande utmaningarna med PSD 3 och PSR. Vi kan även hjälpa er med nya tillståndsansökningar tack vare vår erfarenhet av tillståndsansökningar i samband med introduktionen av PSD 2. Kontakta oss för mer information!

Dela inlägget:
Rulla till toppen