FI föreslår uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

Bakgrund

Finansinspektionen (FI) publicerade den 14 februari 2024 en remisspromemoria (FI dnr 24-4186) som föreslår ändringar i metoden för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. Metoden kommer att ersätta den nuvarande, från december 2020, som beskrivs i promemorian Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet (FI dnr 19-443).

FI:s huvudsakliga ansats för att bedöma det särskilda kapitalbaskravet för gaprisk, kreditspreadrisk och basisrisk är i allt väsentligt oförändrad jämfört med nuvarande promemoria. De ändringar som FI nu föreslår syftar främst till att förtydliga FI:s bedömningskriterier kring företagens interna metoder. FI föreslår att den nya metoden tillämpas i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) från det datum då den uppdaterade promemorian beslutas, preliminärt från den 30 april 2024. Det betyder att FI kommer att tillämpa metoden i beslut om särskilda kapitalbaskrav som meddelas efter detta datum.

Huvudsakliga ändringar

Ändringarna som FI föreslår avser främst skärpta och förtydligade bedömningskriterier för institutens interna metoder, omfattande bland annat:

 • Intern styrning och kontroll
 • Intern rapportering av utfallet
 • Datakällor och datahistorik
 • Oberoende validering
 • Bedömningen av modellrisk
 • Kvartalsvisa utfallstester
 • Dokumentation av expertbedömningar
 • Granskning av oberoende revisionsfunktion
 • Metoddokumentation

Vissa justeringar föreslås för att anpassa metoden för gaprisk till EBA:s nya riktlinjer och tekniska standarder:

 • Vissa beräkningstekniska delar har anpassats till EBA:s tekniska standarder för beräkning av extremvärdestest, t.ex. räntegolvet.
 • Hänsyn tas till proportionalitet och tröskelvärden för icke-löptidsbestämda insättningar, lån med fast ränta med möjlighet till tidigare återbetalning, tidsbunden inlåning med möjlighet till tidigare återbetalning och övriga instrument.
 • FI avser fortsatt i schablonmetoden att spegla avsaknad av avtalad löptid för NMD:er, och att den därmed ses som O/N.
 • Vid användande av internmetod för att modellera beteendemässiga löptiden av NMD:er begränsas det viktade genomsnittet på durationen på den varaktiga volym som används till 1 år.

Ändringar i övriga schablonmetoder:

 • I schablonmetoden för att bedöma kapitalkravet för kreditspreadrisk har endast förtydliganden lagts till.
 • I schablonmetoden för att bedöma kapitalkravet för basisrisk föreslås inga ändringar.

Slutsatser

Metodiken och beräkningarna för att bedöma det särskilda kapitalbaskravet är i allt väsentligt oförändrade jämfört med det som anges i den nuvarande promemorian. FI är fortsatt konservativa gällande NMD-modellering i jämförelse mot EBA:s metoder, men tillåter nu längre löptider än tidigare i internmetoder.

NFC rekommenderar bolag som idag använder sig av interna metoder att genomföra en gapanalys mot de nya kraven för att säkerställa att de skärpta och förtydligade kraven uppfylls. Om du har ytterligare frågor angående FI:s nya remisspromemoria eller funderingar kring hur FI:s metod ska tillämpas i förhållande till EBA:s nya regelverkspaket för IRRBB, är du varmt välkommen att kontakta oss på NFC.

Dela inlägget:
Rulla till toppen